• Facebook

Turnpro Academy Balance bike training

คลาสพิเศษสำหรับน้องๆและผู้ปกครอง ที่จะนำไปปรับใช้ และฝึกสอนน้องๆ เกี่ยวกับพื้นฐาน วิธีการฝึก เทคนิคต่างๆ โดยแบ่งเป็น Basic class, Advance class และ Pump track class ที่ฝึกสอนโดยโค้ชคุณพ่อมากประสบการณ์ และแชมป์ BMX ประเทศไทยหลายสมัย 

0584747985721_387386237415063
0584747985721_387386237415063

TURNPRO BALANCE BIKE UPGRADE  AND TURNPRO CUP EST. SINCE 2018  | ALL RIGHTS RESERVED

Home         About           Result         Academy         Gallery