top of page
Turnpro Cup logo.png

Home         About          2020          Result         Academy         Gallery  

  • Facebook

Turnpro Cup Balance bike racing 2020

เพื่อความสะดวก กรุณาตรวจสอบชื่อ หมายเลขประจำตัว หมายเลขกลุ่มฮีท หมายเลขช่องปล่อยตัวสำหรับรอบคัดเลือก และเวลาแข่งของน้องให้แม่นยำด้วยนะครับ ถ้าหาไม่เจอ สอบถามได้เลยครับ

 

  1. ไฟล์ Namelist จะเป็น หมายเลขประจำตัว และรุ่นอายุของน้อง

  2. ไฟล์ รุ่นอายุ eg. 2Y, 3Y Boy, etc. จะเป็นตารางแข่ง จากนั้นให้หาชื่อ และเลขประจำตัวของน้องในตารางแข่งให้เจอ จะทราบว่าน้องอยู่รอบคัดเลือก Heat ที่เท่าไร เช่น อยู่รุ่น 2 ขวบ ฮีทที่ 2

  3. ไฟล์ schedule เพื่อดูเวลาแข่ง ซึ่งเวลาจะระบุเฉพาะ heat ที่ 1 ของทุกรุ่น โดยจะเริ่มตรงเวลา และรันคิวไปเรื่อยๆ อาจจะเร็วบ้างช้าบ้าง  นักแข่งต้องมารอคิว เพื่อรอสตาฟท์เรียก บริเวณจุดสตาร์ท ถ้าไม่มา/มาไม่ทัน ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี

How to check rider's number, heat and schedule.

  1. File NameList.pdf. On this list you will find your child’s number and year class.

  2. File Child class, Find your child's name and number in each heat group, then you will know the heat number of the race your child is in and the start lane for qualifier round. 

  3. File Schedule to see when your child's heat will start.

  4. Please standby at the start point, wait for our staff to call your child's number and name. We will not wait if there is no show or delay.  

TURNPRO BALANCE BIKE UPGRADE  AND TURNPRO CUP EST. SINCE 2018  | ALL RIGHTS RESERVED

bottom of page